Kostel, farní budova a hřbitov

V dávných dobách byl život v osadách většinou  soustředěn jenom kolem tvrze a kostela. Kostel sv. Mikuláše v Horní Branně je nejstarším v celém Podkrkonoší. Jeho historie  je velmi bohatá. Pod správu branské farnosti patřily všechny okolní vesnice, v nich byly filiálky branské fary. Branský kostel byl založen asi některým  z Vortenberků, kteří pocházeli ze starobylého rodu Markvarticů.

Původně byl dřevěný. Za husitských válek fara byla vypálena a kostelík byl zničen. Stal se pak filiálkou štěpanické farnosti. Když Vilém z Valdštejna přesídlil ze štěpanického hradu do Lomnice nad Pop., došlo zase k obnovení branské fary a také byl vystavěn nový kostel, tentokrát už kamenný. Bylo to v r. 1557 a Štěpanice pak byly opět filiálkou farnosti branské až do r. 1722. Nový kostel nebyl nijak velký a proto kolem roku 1600 hejtman branského panství rytíř Jiří Šípař Zásmucký ze Zásmuk na svůj náklad přistavěl pozdější presbyterium. Na místo dosavadní dřevěné zvonice byla v r. 1700 nákladem Ferdinanda hraběte z Harrachu vystavěna kamenná kostelní věž a na ni zavěšen památný zvon Mikuláš. Celková výška věže je 40,3 m. V r. 1799 byla pobita plechem. Horské bouře a blesky věž několikrát poškodily, v poslední době to bylo v r. 1815, dále pak 22. 6. 1861 a konečně 12. 10. 1877. Ke kostelu, který je ve slohu gotickém, někdy kolem roku 1740 byla přistavěna kaple sv. Trojice ve slohu barokním. Vznikl tak vzácně sladěný architektonický celek. V této kapli se nachází cenný kříž vykládaný perletl, italská práce ze 17. století. Jsou tu dva pobočné oltáře, které byly zřízeny r. 1799 Janem Grauparem, úředníkem branského panství. Oltář na straně sakristie je zasvěcen sv. Anně a oltář na straně západní sv. Janu Křtiteli.


Kostel na staré pohlednici; budova pošty ještě nestála

Hlavní oltář je dřevěný s obrazem sv. Mikuláše. Původní starý obraz byl v r. 1857 sejmut a nahrazen novým, který maloval prof. Jan Kostinec (1834 - 1905) z Prahy.

Vedlejší oltář sv. Kříže, zvaný Zásmucký, byl založen v r. 1647 pannou Annou Marií ze Zásmuk. Je vyzdoben pozlaceným obrazem Ukřižovaného Krista. Sešlý obraz Ukřižování byl v letech 1782 (1792?) nahrazen novým se stejným námětem od Filipa Laugnera z Liberce, který dnes vidíme na oltáři. Tento obraz kostelu daroval branský obchodník Frant. Ant. Střížek.


Zvon Mikuláš z roku 1577, váží 1 800 kg

Anna Marie Zásmucká kromě výše uvedeného obrazu darovala kostelu ještě jiný obraz Panny Marie, kde je vymalovaná dárkyně klečíc na kolenou a kde je též znak rodu ze Zásmuk (holub hřivnáč nesoucí ve svém zobáku olivovou ratolest). Tento starý obraz ještě viděl a popsal kronikář Janda, nynější osud obrazu není znám.

Dne 1. 6. 1883 byla v kostele pokládána nová dlažba a při té příležitosti byla vyzdvižena kamenná deska před dveřmi sakristie před hlavním oltářem. Pod deskou se nacházejí schody vedoucí do malé krypty pod sakristii, v níž bylo nalezeno několik rakví. Na jedné byl latinský nápis uvádějící, že tu odpočívá Frant. Xaverius Hoffman, revident harrachovského panství, který 10. 2. 1777 zemřel v Horní Branné ve věku 57 let. Na ostatních rakvích se už žádné nápisy nenašly. Dne 1. 7. 1974 v rámci velkého úklidu kostela po restauraci nástěnných maleb a po odstranění dřevěně podlahy před hlavním oltářem byla krypta znovu otevřena. Byly tu shledány zbytky tlících dřevěných rakví s pozůstatky zemřelých ve velmi špatném stavu, protože uvolněným průduchem do krypty zatékala voda. Zinkový štítek se jménem zemřelého revidenta Hoffmanna byl již jenom stěží čitelný.

Uprostřed kostela jsou dvě kamenné desky vedle sebe, pod nimiž jsou pochovány dvě osoby, pravděpodobně kněží, protože při odkrytí desek v červnu 1883 byly pod jednou nalezeny zbytky kněžského ornátu. Podle starých záznamů jedním z pochovaných je branský děkan a biskupský vikář Bedřich Josef Kord, který zemřel 1. 8. 1758. Při úklidu kostela 11. 7. 1974 se nepodařilo desky vyzvednout. Zdeněk z Valštejna vyzdobil stěny kostela znakem svým a manželky, dnes však už nevíme, kde znaky byly umístěny, protože od té doby byl kostel několikrát vybílen.

Další odkazy