Menu
Obec Horní Branná
Horní Branná

Tkalcovství


V dřívějších dobách život na horách a v podhorských vesnicích byl tvrdý a nesnadný. Dlouhé zimní večery si lidé krátili rozmanitou prací. Umné ruce dokázaly ledacos ze dřeva vyřezat, ovšem z toho nebylo možno žít. Výnosnějším a odedávna nejrozšířenějším pramenem obživy bylo tkalcovství a plátenictví.

Dům F.A.Střížka - stav v polovině 20. století

Dům F.A.Střížka - stav v polovině 20. století

V horských obcích se od nepaměti pěstoval len. Nikdo však doma nesměl sušit len, konopí nebo jiné předivo pod pokutou 1 kopy českých grošů a trestem vězení. Tak stálo napsáno v 8. článku “Řádu panství jilemnického” vydaného Aloisem Tomášem Raimundem hrabětem z Harrachu. Robotníci museli len plít, trhat, sušit a třít a spřádat přízi pouze pro panstvo.

Vláda a šlechta tkalcovské řemeslo vydatně podporovala, plynul jim z toho nemalý zisk. Za doby Marie Terezie předení lnu a tkaní plátna, dříve vázané předpisy tkalcovských cechů, se stalo opět svobodnou živností. Zrušeny byly také vrchnostenské dávky z tohoto řemesla (poplatek ze stavu, tkalcovský groš, tkalcovský úrok). Z berní ruly víme, že na panství Branná na počátku druhé poloviny 17. století bylo 51 tkalcovských dílen. Současně tu byly mandlovna a bělidlo.

S touto činností je spojen rod Střížků, o němž jsou záznamy již z konce 16. Století. Nejvýznamnějším členem této rodiny byl František Antonín Střížek, který se narodil asi 1744. Brzy si otevřel vlastní obchod s vláknem a svoje zboží prodával téměř do celé Evropy. Dochovalo se asi 300 dopisů psaných německy, česky, italsky. Jeho obchodní aktivity se zámořím se děly přes přístavy v Terstu, Janově a Hamburku. F.A. Střížek zemřel poměrně mlád 14. června 1791. Jeho náhrobek na místním hřbitově je zařazen do seznamu kulturních památek.

Náhrobek Střížek

Je na něm nápis
 

POWOLAL PAN
BUCH PANA FRANTIŽKA
STŔIZKA SAVSEDA A
SPOLV NEKOCIANTA
DNE 14 IVNI ROKU 1791
STARI BIL 47 LET.
GENZ TVTO ODPOCIWA
A SLAWNEHO ZMRTVICH
W STANI OCEKAWA.

Převedeno do současné češtiny

POVOLAL PÁN
BŮH PANA FRANTIŠKA
STŘÍŽKA, SOUSEDA A
SPOLUNEGOCIANTA
DNE 14. ČERVNA ROKU 1791.
BYL STÁR 47 LET.
JENŽ TUTO ODPOČÍVÁ
A SLAVNÉHO ZMRTVÝCH
STÁNÍ OČEKÁVÁ.

Pod nápisem je vyobrazena loď jako symbol  obchodu.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Sociální sítě

Svazek obcí Jilemnicko