Menu
Obec Horní Branná
Horní Branná

Regenerace historického centra

Obnova historického centra obce  Horní Branné

Horní Branná je obec, které  minulá staletí zanechala řadu významných stavebních památek. Drsné krkonošské podnebí pak mění sice pomalu, ale neúprosně vzhled těchto budov. Zastupitelstvo obce stačí ze svého rozpočtu hradit pouze menší udržovací práce, avšak na rozsáhlé generální opravy peníze nemá. Proto vznikl projekt s názvem „Regenerace historického centra Horní Branné“, jehož předkladatelem byla Obec Horní Branná. Uskutečnil se v období 2009 až 2011 v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity. Tento projekt obnovy středu obce v hodnotě zhruba 3,5 mil. Kč byl financován v rámci regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Devadesát dva a půl procenta přišlo z prostředků Evropské unie a zbytek doplatila sama obec. Asistenci pilotnímu projektu při realizaci zajišťovala Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec.

Celá akce  byla rozdělena na kamenické a sadovnické práce.  Hlavním záměrem  projektu byla oprava kamenné fasády  hrobky rodu Harrachů. Jedná se o jedinečnou  pseudorománskou stavbu, která svou stylovou čistotou a provedením patří k vrcholným objektům svého druhu v celých severovýchodních Čechách. Restaurátorské práce na objektu hrobky provedla firma akademického sochaře Jiřího  Kašpara z Mostku. Před zahájením prací byl celý objekt prozkoumán, zdokumentován a kámen očištěn od mechů, rostlinných  nárůstů a plísní. Zhruba třetina kamenné fasády  poškozená vlivem povětrnostních vlivů  vyžadovala důkladnou rekonstrukci nebo výměnu. Kameny určené k výměně byly  pečlivě zdokumentovány a podle zaměření objednány nové kusy v kamenolomu. Tyto kopie byly pak usazeny na místo vyjmutých poškozených kamenů. Celá fasáda byla znovu vyspárována, drobné chybějící části  na výzdobě fasády byly nahrazeny umělým kamenem a barevně retušovány. Pro zlepšení poměrů ve zděné konstrukci byl objekt  nově odvodněn, okapový chodník byl přeložen a doplněn novými kamennými deskami.

Cílem projektu byla nejen oprava kamenné fasády hrobky, ale i  revitalizace zeleně v okolí hrobky a historických objektů v  centru  obce. Sadovnické práce provedla  firma Bon repos – Michal Kuřík – Jilemnice, která vysázela stromy na parkovišti u hřbitova, doplnila i zeleň na zámecké zahradě. Firma  kompletně  obnovila trávník v oboře hrobky a vysázela zde 420 rododendronů a 16 vzrostlých stromů.

Přestárlé a neperspektivní stromy v hrobce a u zámku byly pokáceny a  nahrazeny novou výsadbou.  Kácení a následné sadovnické úpravy  byly vynuceny rovněž  potřebou odstranit následky řádění  vichřice, která se obcí prohnala 24.7.2009 a pokácela nebo poškodila  řadu vzrostlých stromů právě v centru obce.

Vysazená zeleň  na parkovací ploše u kostela sv. Mikuláše, přispěla k rozčlenění souvislé asfaltové plochy  a vytvořila podmínky pro zklidnění dopravy v místech, kde se nachází hřbitov s kostelem sv. Mikuláše,  mateřská škola, dům s pečovatelskou službou a ordinace lékařů.

Po skončení současného  projektu však budou práce na opravě hrobky Harrachů  pokračovat. Byl proveden průzkum omítek interiéru hrobky a je připravován restaurátorský záměr opravy vnitřních prostor. V letošním roce bude rovněž provedena oprava krovu a výměna střešní krytiny. Tyto práce jsou financovány Obcí Horní Branná, dotací z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Ing. Miloslav Martin - starosta

Název projektu: Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK)
Registrační číslo: CZ.1.13/5.2.00/04.00378
Program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Prioritní osa: 5. Technická pomoc
Oblast podpory: 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod
Doba realizace: Únor 2008 – prosinec 2010
WWW projektu: www.cep-rra.cz/paak
Předkladatel projektu: Centrum evropského projektování a.s.
Žadatel pilotního projektu: Obec Horní Branná
Název pilotního projektu: Regenerace historického centra Horní Branné

Cílem projektu PAAK je zvýšení absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím vytvoření partnerství krajů a regionálních aktérů.

Nástrojem dosažení cíle je zejména asistence tzv. pilotním projektům, kterým je poskytovaná asistence při přípravě a asistence při realizaci projektů. Pilotní projekty jsou prováděny fází přípravy či realizace a jejich výstupy a postupy zveřejňovány na webové stránce projektu. Slouží tak ostatním žadatelům a příjemcům jako vzory konkrétních postupů a výstupů a jako inspirace na cestě k úspěšné přípravě a realizaci projektů.

Projekt Regenerace historického centra Horní Branné, jehož předkladatelem je Obec Horní Branná je realizován v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity a je projektem pilotním. Prvořadým cílem je, předat potenciálním žadatelům a příjemcům podpory a nejen jim, ale i široké veřejnosti  zkušenosti s asistovaným vedením v rámci projektu. Asistenci pilotnímu projektu při realizaci zajišťuje Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.

Podrobné informace o projektu, jeho stručný popis, cíl, pilotnost, předpokládaný termín zahájení a ukončení, způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu a mnoho dalšího naleznete na webové stránce www.cep-rra.cz/paak.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Sociální sítě

Svazek obcí Jilemnicko